Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2017

Ενημέρωση για τις άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΟδηγίες για απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ-Δ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ενημερώνουμε τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πως το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας και συμπεριέλαβε, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», στην παράγραφο 1, του άρθρου 3, διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π.) και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.), απόσπασης ή διάθεσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 3
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ

1.      Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
 «2.Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και οι διατάξεις περί αποσπάσεων ή διάθεσης εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Π.Δ. 351/1991 (Α΄ 121), οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ».

Δημήτρης Παπαευθυμίου και Βασίλης Βούγιας
Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
22-05-2017

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 22 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 20 ΚΑΙ 21 ΜΑΪΟΥ 2017

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΕ στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών...Επιστημονική υποστήριξη και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ...Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υλοποιεί έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία συμβάλλουν στην υιοθέτηση και ενίσχυση πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα καθώς και πολιτικών για την ισότητα φύλου στην έρευνα. 
 Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο/η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στις ομάδες υλοποίησης των έργων του ΕΚΤ και το αντικείμενο των εργασιών και καθηκόντων του/της θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια ερευνών, τη συνεργασία με φορείς για τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνιακών δράσεων που σχετίζονται με την προώθηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και πολιτικών ισότητας φύλου. 
 Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων με ελάχιστη καθοδήγηση και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων.
 Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. 
Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον...

...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΔΩ

Ανακοίνωση της Π.Ε.Σ.Σ. αναφορικά με τη μη διδακτική θητεία των Σχολικών Συμβούλων


Π.Ε.Α.Δ.: "Έκπληξη και αγανάκτηση προκαλεί στους αναπληρωτές το σχέδιο νόμου για την επιλογή διευθυντών..." ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Έκπληξη και αγανάκτηση προκαλεί στους αναπληρωτές το σχέδιο νόμου για την επιλογή διευθυντών που προβλέπει ότι “Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών”. 

Θεωρούμε ότι ο διαχωρισμός αυτός είναι απαράδεκτος και απαξιωτικός για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που αποτελούν πανελλαδικά πάνω από το 10% του εκπαιδευτικού δυναμικού αλλά και σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές αγγίζουν πολλές φορές και το 80% του δυναμικού μιας σχολικής μονάδας.

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να άρει αυτόν τον απαράδεκτο διαχωρισμό και να δώσει στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσφέρουν το ίδιο έργο, τα ίδια δικαιώματα με αυτά των μονίμων.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμάντης Θεόδωρος


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Βασίλειος

Αναφορικά με την αναγνώριση της προυπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα των εκπαιδευτικών στην υπηρεσιακή τους εξέλιση σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης


Σε ό,τι αφορά στις επικείμενες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Ένα θέμα που οφείλει να επιλύσει (νομικά "θεραπεύσει" ) ο νομοθέτης είναι η αναλογική  προσμέτρηση στα έτη αναγνώρισης από τον ιδιωτικό τομέα που γίνεται με βάση τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) άρθρο 9 παρ. 2β από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος για ίση μεταχείρηση  (άρθρο 1 και 2) .
Προς τεκμηρίωση της παραπάνω πρότασης παραθέτουμε τα επόμενα:
1. Σύμφωνα με την από 27/07/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2355/οικ. 20352 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια με την από 09/08/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2365/οικ. 21426 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ρυθμίζεται ότι:
"Β. η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:
⦁ δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,
⦁ αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,
⦁ θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν
⦁ αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων και
⦁ Λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ.β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και...».
Τέλος, δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ' άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ."
2. Σύμφωνα με τον Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) άρθρο 29 παρ.β για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και  προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται ότι:
"β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:
αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,
ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
3. Δεδομένου ότι με τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017)  επήλθε νομική θεραπεία κατά της διάκρισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών  και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γινόταν στο ν. 4369/2016 της παρ. 6 του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016,  η πολιτεία  οφείλει να εξαλείψει και αυτή τη διάκριση που αφορά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη νομική θεραπεία και σε ευθυγράμμιση με τις παραπάνω εγκυκλίους που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς πλην των εκπαιδευτικών και η οποία  αποτελεί συνέπεια των άρθρων του συντάγματος για ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα. 
Επομένως, ο νομοθέτης καλείται να επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση του κατατεθέντος σ.ν., έτσι ώστε να ενσωματώσει την όμοια μεταχείριση από την πολιτεία στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά αναλογία, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών και η οποία να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του Συντάγµατος (Άρθρα 1, 2 και του ισχύοντος ΥΚ άρθρο 1 και άρθρο 12 παρ. 2).
Παγκάς Μιλτιάδης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου
Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου  και Κυκλάδων
Γ.Μαύρου 2, 6ος όροφος 85100 Ρόδος τηλ: 2241364848 fax: 22413 64868
Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου Γ.Μαύρου 2, 6ος όροφος 85100 Ρόδος τηλ: 2241364848 fax: 22413 64868

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ » ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ » ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΕΠΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ « ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ –ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 19-20 ΜΑΙΟΥ.»

Στην διημερίδα  στο στρογγυλό τραπέζι  δόθηκε ο λόγος  στην κ. Ράπτη Αποστολία αντιπρόεδρο του υπό σύσταση  ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας  και μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και στην κ. Αγορά Συραγούλα αναπληρώτρια ΕΒΠ που κλήθηκαν το βράδυ της 18 Μαΐου να εκπροσωπήσουν μερικώς την Πανελλήνια ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής  (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) καθότι τα θέματα  του ΕΕΠ-ΕΒΠ και των αναπληρωτών  είναι πολλά και  λόγω του ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δεν κλήθηκε εγκαίρως  να συμμετέχει στη διημερίδα και ήταν αδύνατο  να παραστεί ο Πρόεδρος κ. Στάθης Καρπενησιώτης   η κάποιο μέλος του Δ.Σ εφόσον έλαβαν την πρόσκληση  μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της διημερίδας.
Οι κυρίες  Ράπτη και Αγορά  τόνισαν πως λυπούνται που δεν καλέστηκε εγκαίρως  η ΠΟΣΣΕΠΕΑ καθότι το ΕΕΠ-ΕΒΠ  είναι δομικά στοιχεία της δημόσιας εκπαίδευσης της Γενικής  και Εδικής  Αγωγής   καθώς και το ΚΕΔΔΥ που δεν καλέστηκε καθόλου.
Έγινε αναφορά από την κ. Αγορά  στο  θέμα των  προσλήψεων  των ανειδίκευτων  σχολικών βοηθών χωρίς πτυχίο μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στα ειδικά σχολεία Π.Δ.Ε και Δ.Δ.Ε  που θίγουν τα επαγγελματικά δικαιώματα  των πτυχιούχων ειδικής αγωγής ΕΒΠ και επισήμανση του κινδύνου  για την ασφάλεια των μαθητών ενώ υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα  τοποθέτησης του Ε.Ε.Π. που δεν έγινε διότι δεν είχε καλεστεί  η ΠΟΣΕΕΠΕΑ όπως και οι υπόλοιποι  φορείς ΕΑΕ.
Οι αναπληρωτές μέσω της επιστολής που την υπογράφει η  ΠΟΣΕΕΠΕΑ  επισήμαναν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών  και ανέφεραν  ότι οι  Εκπαιδευτικοί το ΕΕΠ ΕΒΠ των σχολικών μονάδων  έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία μέσω των αξιολογικών πινάκων του Υ.Π.Π.ΠΕ.Θ  για να εξυπηρετούν μόνο τους μαθητές των σχολικών μονάδων και δεν εκπαιδεύουν  δεν  εποπτεύουν ανειδίκευτους εργαζόμενους  χάνοντας πολύτιμο  χρόνο από την εκπαίδευση των μαθητών και θέτουν το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης  ατυχήματος  λόγω έλλειψης γνώσεων και λάθος χειρισμού των  ωφελούμενων  των κοινωφελών προγραμμάτων  ΟΑΕΔ της  ανύπαρκτης ειδικότητας που βαφτίστηκαν σχολικοί βοηθοί καλούμενοι να ασκήσουν το καθηκοντολόγιο των πτυχιούχων Ειδικής Αγωγής του κλάδου ΕΒΠ στον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής .
Ζητούν από το Υ.Π.Π.ΕΘ
ανάκληση του καθηκοντολογίου των ανειδίκευτων  σχολικών βοηθών
μόνιμες προσλήψεις  στην Ειδική Αγωγή Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μνημονίων  προσλήψεις αορίστου χρόνου μέσω των αξιολογικών  πινάκων του Υ.Π.Π.ΕΘ των αναπληρωτών ειδικής αγωγής με το βασικό πτυχίο κατά κλάδο.
Στο κάλεσμα τους  οι αναπληρωτές ΕΕΠ- ΕΒΠ έχουν λάβει  ήδη την αμέριστη υποστήριξη των φορέων  του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :  ΠΟΣΕΕΠΕΑ ,ΠΟΣΓΚΑΑμΕΑ ,  ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΤΕΑ, ΕΝΕΛΕΑ ,ΣΑΚΕΑ ,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΚ, ΙΜΕΓΕΕ μέσω κειμένου  διαμαρτυρίας για τους «σχολικούς βοηθούς»   
Οι αναπληρωτές ΕΕΠ- ΕΒΠ Θεσσαλίας  ευχαριστούν το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  και  ιδιαίτερα την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την άμεση ανταπόκριση υποστήριξη και γνωστοποίηση του θέματος  καθώς και την  υποστήριξη του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  ΣΤΕΛΛΑ  που από την πρώτη στιγμή  ανάρτησε την επιστολή πού έλαβε από τους αναπληρωτές  ΕΕΠ – ΕΒΠ Θεσσαλίας και γνωστοποίησε το θέμα.
Ευχαριστούν  τη ΔΟΕ  το ΙΠΕΜ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  που τους έδωσαν το λόγο στο στρογγυλό τραπέζι στην διημερίδα καθώς και τους συνδικαλιστές των παρατάξεων της ΔΟΕ που δέχθηκαν ενημέρωση για το θέμα  .
Επίσης ευχαριστούν το  Νομαρχιακό Τμήμα της  ΑΔΕΔΥ  τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Δ.Ε. Μαγνησίας   και την ΕΛΜΕ Μαγνησίας  που δέχθηκαν την επιστολή προς συζήτηση στα Δ.Σ.


Κινητοποίηση Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας...Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας Πέμπτη 25/5/2017Αθήνα 18/5/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Κινητοποίηση Επιστημονικών Φορέων
των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας
Πέμπτη 25/5/2017

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προκηρύσσει δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις δυο πρώτες του απογευματινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι Επιστημονικοί Φορείς των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 25/5/2017 στις 13:00.
Οι συνάδελφοι  μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες ώρες στάσης χρειάζονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους.

Πατήστε ΕΔΩ  για να διαβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Από τη Δ.Ο.Ε.

«Πρόβλημα» με τις οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης


Αρ. Πρωτ. 1311
Αθήνα 19/5/2017
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο 
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: «Πρόβλημα» με τις οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται τις μέρες αυτές στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τον καθορισμό των οργανικών κενών, το Υπουργείο Παιδείας ανακάλυψε ξαφνικά ότι Τμήματα Ένταξης σε όλη τη χώρα, τα οποία λειτουργούν εδώ και χρόνια κανονικά, δεν έχουν Φ.Ε.Κ. ίδρυσης!  Με τον τρόπο αυτό τμήματα ένταξης που εδώ και δεκαετίες λειτουργούν με παιδιά και εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάργησης και οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις οργανικές τους θέσεις σε αυτά τα τμήματα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον ορατό κίνδυνο της απώλειας των θέσεών τους στις οποίες είναι τοποθετημένοι έπειτα από αποφάσεις της πολιτείας, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ομαλή αποκατάσταση του όποιου λάθους της. Είναι, επίσης, σαφές ότι τα  τμήματα αυτά  λειτουργού εδώ και πολλά χρόνια με τη συνδρομή όλων των  προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία, καλύπτοντας τις μορφωτικές ανάγκες μεγάλου αριθμού μαθητών.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα αποδεχτούμε καμία αρνητική εξέλιξη. Την αποκλειστική ευθύνη για την τυπική τακτοποίηση των διοικητικών θεμάτων την έχει η υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και δημόσιο σχολείο δε θα γίνουν για μια ακόμη φορά τα εύκολα θύματα.
Εάν η πρόθεση της διοίκησης και του Υπουργείου είναι το να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε τμήματα που λειτουργούν με απόλυτα νόμιμο τρόπο επί σειρά πολλών ετών, θα συναντήσει την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Δε θα επιτρέψουμε να κλείσει με αυτό τον τρόπο ούτε ένα τμήμα ένταξης και να στερηθούν από απολύτως απαραίτητες υποστηρικτικές δομές δεκάδες μαθητές και μαθήτριες που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Η πολιτική της κυβέρνησης που θέλει περικοπές και στην ειδική αγωγή δεν μπορεί να «κρύβεται» πίσω από «τυπικές διαδικασίες».
Απαιτούμε από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη κατοχύρωση των συγκεκριμένων Τμημάτων Ένταξης και των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αποτελεί απόπειρα να μπει λουκέτο στα τμήματα αυτά και εντάσσεται στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών.
Πατήστε ΕΔΩ  για να διαβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν.Δ.: "ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ;"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πότε επιτέλους το πάθημα θα γίνει μάθημα;»
Αθήνα, 20 Μαΐου 2017
Η Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την ανευθυνότητα, την ασυνέπεια και την προχειρότητα της Κυβέρνησης στη νομοθέτηση διατάξεων για την επιλογή διευθυντικών στελεχών στα σχολεία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Κυβέρνηση γνώριζε εδώ και μήνες ότι ο νόμος Μπαλτά - Κουράκη για τις επιλογές διευθυντικών στελεχών είχε κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ενώ θα μπορούσε όλους αυτούς τους μήνες να διαβουλευθεί με τους αρμόδιους φορείς, με εμπειρογνώμονες, αλλά και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να παρουσιάσει ένα σχέδιο νόμου σύννομο, δίκαιο, λειτουργικό, χωρίς κενά, επέλεξε τη λογική της αδράνειας και της εσωστρέφειας.
Έτσι, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή, με τη διαδικασία του επείγοντος, χωρίς να έχει προηγουμένως τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, παρακάμπτοντας άλλη μια φορά τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.
Αλλά η ανεπάρκεια δεν σταματά εκεί: Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από την κατάθεση του νομοσχεδίου και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά με το κατατεθέν σχέδιο, οι οποίες ανατρέπουν σημαντικές πτυχές του προτεινόμενου συστήματος επιλογής, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την επεξεργασία του.
Η δε ανακοίνωση κλείνει με την επισήμανση ότι η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Ανευθυνότητα, ασυνέπεια και προχειρότητα σε άλλο ένα νομοθέτημα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Πότε επιτέλους το πάθημα θα γίνει μάθημα;»