Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Προσλήψεις 13 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ & 25 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.844. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 528  (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 21-6-2017. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2017.
Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.
Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Αξιολόγηση μαθητών της Γενικών Λυκείων κατά τις γραπτές ενδοσχολικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του διδακτικού έτους 2016-2017


Έχοντας υπόψη το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 (74/Α) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου» σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Θέματα των εξετάσεων (άρθρο 12)
  1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.
  2. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου. Η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Ύλη μαθημάτων (άρθρο 13)Σεμινάρια που διενεργούνται από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά για κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών Ε.Α.Ε. ακόμα και αν εποπτεύονται από κρατικό φορέα


E-mail της Διεύθυνσης Προσωπικού ΔΕ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σχετικά με τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ. 63498/Ε2/12-4-2017 υ.α. (ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32, ΦΕΚ 1313 Β΄/13-4-2017, σελ. 11 και 17), γίνονται δεκτά «πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών«. Ως εκ τούτου:
Α)  Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).
Β) Βεβαιώσεις  παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί,  δεν γίνονται δεκτές . Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες, οφείλει να  προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης ολόκληρου του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατά τα λοιπά καθίσταται σαφές ότι εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες σας σεμινάρια κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οφείλετε να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών (αποστέλλοντάς μας συνοδευτικά και το υπό κρίση πιστοποιητικό παρακολούθησης).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ολοκληρώνεται σε λίγο η διαδικασία των μεταθέσεων των εκπκών της Π.Ε.Του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Νίκου Φασφαλή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

Ολοκληρώνεται σε λίγο η διαδικασία των μεταθέσεων των εκπκών της ΠΕ, νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό κρίνεται θετικό.
Οι μεταθέσεις ομως απ'οτι φαίνεται θα είναι λιγοστές περίπου θα ικανοποιηθεί το 11% των αιτήσεων αφενός μεν γιατί οι αλλαγές που έφερε στο Δημόσιο Σχολείο ο κ.Φίλης δημιούργησαν ένα Σχολείο φτωχότερο και είχαν ως συνέπεια την κατάργηση πολλών θέσεων,αφετέρου δε γιατί η πολιτική ηγεσία δια μέσου του "κόφτη" των Περιφερειακών Διευθυντών ελαχιστοποίησε τα κενά που απέστειλαν τα ΠΥΣΠΕ της χώρας και που γνωρίζουν καλλίτερα την πραγματικότητα κάνοντας ανεπίτρεπτες περικοπές.
Ως αιρετός διαφώνησα με τον πίνακα των κενών που δόθηκαν ( χωρίς καν υπολογισμό συνταξιοδοτήσεων ) και τον καταψήφισα!
Το σύστημα τρέχει τις μεταθέσεις, σε λίγο πιστεύω τα σπουδαία.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών


 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

1. Έγκριση Μετακίνησης των Επιμορφωτών των Εκπαιδευτικών, των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων ΠΕ01, καθώς και των Επιμορφωτών του τριήμερου σεμιναρίου στην Αθήνα στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών»
2. Εντολή αποδέσμευσης δύο ημερών των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 01 από τα σχολικά τους καθήκοντα, προκειμένου να συμμετάσχουν ανά νομό ή περιοχή στα διήμερα επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών»

Η Δ.Ο.Ε. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ "ΑΝΟΙΓΜΑ" ΤΟΥ ΟΠΣΥΔ


Αρ. Πρωτ. 1294
Αθήνα 27/04/2017
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο 
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αναπληρωτών – άνοιγμα του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΣΥΔ

Το ΔΣ της Δ.Ο.Ε. ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες πολλών αναπληρωτών συναδέλφων μας, επισημαίνει την απαράδεκτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η οποία απορρίπτει το αίτημά τους για νέο άνοιγμα του πληροφορικού συστήματος του ΟΠΣΥΔ, ώστε:
  • Να προσμετρηθεί ολόκληρη η προϋπηρεσία των αναπληρωτών συναδέλφων που εργάζονται κατά το φετινό σχολικό έτος
  • Να γίνει η εγγραφή στους πίνακες όσων έχουν αποκτήσει πτυχίο έπειτα από τη θερινή εξεταστική των πανεπιστημιακών τμημάτων.
  • Να συμπληρωθούν επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγμα η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι, επίσης,  απαράδεκτη η στάση του ΔΟΑΤΑΠ που δεν προχωρά στην αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων που του έχουν υποβληθεί εδώ και πολύ καιρό και κωλυσιεργεί.
Η απαράδεκτη επιμονή του Υπουργείου Παιδείας να μένει αμετακίνητη για  τα παραπάνω θέματα είναι τεράστιο ζήτημα για τη Δ.Ο.Ε. αφού οι ενέργειες που απαιτούνται, δεν κοστίζουν τίποτε αλλά αντίθετα διευκολύνουν τους συναδέλφους αναπληρωτές.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση όλων των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης. Έρευνα, Προτάσεις και Προοπτικές...Πέμπτη, 04-05-2017...ΑΘΗΝΑ

 
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πραγματοποιεί συνάντηση προβληματισμού με θέμα:

Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης. Έρευνα, Προτάσεις και Προοπτικές»

Ημερομηνία: Πέμπτη, 04-05-2017

Τόπος: 6ο ΕΠΑΛ (Νέστου 4, Αμπελόκηποι - Αθήνα)

Ώρα: 12.30 έως 14.30.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ερευνητικών διδασκαλιών που θα είναι επικεντρωμένες στην ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. ως αναγνωστών/τριών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες).
Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας που θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης του γραμματισμού των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στη συνάντηση καλούνται να πάρουν μέρος όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη ημερίδα της 6ης Φεβρουαρίου με θέμα: «Πώς θα κάνουμε τα ΕΠΑ.Λ. κοινότητες ανάγνωσης» και όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση σε ομάδες εργασίας.,

Οι δηλώσεις συμμετοχής στη συνάντηση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 03 - 05 – 2017 στο ηλεκτρονικό μητρώο του Ι.Ε.Π. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

Για τη συμμετοχή στη συνάντηση δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης.

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΟι υποψήφιοι αναπληρωτές Ε.Β.Π. και οι Σχολικοί Νοσηλευτές(ΠΕ25) που καταθέτουν αίτηση πρόσληψης για το 2017-18 και οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή ως Συνοδοί μαθητών σε Γενικά Σχολεία, ξεχάστηκαν στην Εγκύκλιο διευκόλυνσης, η οποία αναφέρεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μόνον. 
Ας πάρουν την πρωτοβουλία λοιπόν οι Διευθυντές των σχολείων, στα οποία δουλεύουν οι συνάδελφοι και ας πράξουν το αυτονόητο, διευκολύνοντάς τους στην κατάθεση της αιτήσης πρόσληψης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π., ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/04/blog-post_580.html

Βασίλης Βούγιας 

"Ταυτότητες σε κρίση"...François Ansermet...Παρασκευή 5 Μαΐου 2017...Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας


Η ομιλία του Ελβετού ψυχαναλυτή και καθηγητή παιδοψυχιατρικής François Ansermet με θέμα "Ταυτότητες σε κρίση" θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στις 7.00 μ.μ. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.


ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.


Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Έντονη διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. και αίτημα προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Παιδείας για τις εγκυκλίους που αφορούν στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., καθώς και αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018
Πρόσκληση για την έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα & και το παιχνίδι με τις μάσκες»


Δελτίο Τύπου
Έκθεση «Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα & και το παιχνίδι με τις μάσκες»


Από τον Απρίλιο του 2016 το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας, υλοποιεί ένα ολιστικό πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά-πρόσφυγες (ηλικίας 3 έως 18 ετών), που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων του Σχιστού και του Ελληνικού Ι & ΙΙΙ στην Αττική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις άτυπης εκπαίδευσης, δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, το Νοέμβριο του 2016 το Δίκτυο διοργάνωσε στην Αθήνα έκθεση με τίτλο: «Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα & το παιχνίδι με τις μάσκες».

Η έκθεση αποτελείται από μάσκες, που έφτιαξαν παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες, καθώς και σχετικές φωτογραφίες του Νίκου Κολοβού, που απεικονίζουν το συνολικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου μάσκας, το οποίο υλοποίησε το Δίκτυο μαζί με τα παραπάνω παιδιά που διαβιούν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο Σχιστό και στο Ελληνικό ΙΙΙ.

Η έκθεση πλέον ταξιδεύει και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Κτίριο «ΤΣΙΚΡΙΚΗ» (Ισόγειο, Γαμβέτα 6 - Ιάσονος 145), από τις 26 Απριλίου 2017 έως τις 10 Μαΐου 2017, 9.00 – 14.00 και 17.00 – 20.00.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19.30. Στα εγκαίνια θα λάβουν μέρος και θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:


- Ιωάννα Λαλιώτου, Αν. Πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Μάγδα Βίτζου, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Μαγνησίας
- Ελένη Μπαρμπουδάκη, Εκπαιδευτικός ΔΥΕΠ Βόλου
- Πάνος Χριστοδούλου, Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού
- Βιόλα Γκιόκα, Υπεύθυνη των προγραμμάτων του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων του Σχιστού και του Ελληνικού Ι & ΙΙΙ.  


Το παιχνίδι με τις μάσκες που τα ίδια τα παιδιά έφτιαξαν και ζωγράφισαν με το δικό τους τρόπο, αποτελεί έναν πρωταρχικό διάλογο με τον υπαρξιακό πυρήνα του εαυτού, την επικέντρωση στο ποιος/ά είμαι. Οι μάσκες τους εκφράζουν την ιδιαιτερότητα των συναισθημάτων αλλά  αποτυπώνουν και την πολιτισμική διάσταση μέσα από τον απόηχο του τόπου καταγωγής, του ταξιδιού, του συναισθηματικού φορτίου που φέρουν.

Όπως σημειώνει και η ιδρύτρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού», Μυρσίνη Ζορμπά, "...η Έκθεση  προσφέρει πολλά ερεθίσματα που θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε για να προσεγγίσουμε το παιχνίδι των παιδιών. Οι φωτογραφίες του Νίκου Κολοβού βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις μορφές και τα χρώματα που αποτυπώνουν μέσα στο σκηνικό του στρατοπέδου. Επικεντρωμένες άλλοτε στην έκφραση της μάσκας και σε ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε πίσω της, μέσα από ένα ζευγάρι μισόκλειστα μάτια ή ένα τσουλούφι μαλλιών που εξέχει,  και άλλοτε στα σώματα που καταθέτουν κι αυτά, σε αντιδιαστολή συνήθως, τη δική τους αλήθεια. Κι ακόμη οι φωτογραφίες μας φέρνουν σε επαφή με μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες παιδιών που διαδηλώνουν μέσα από ένα μικρό πολύχρωμο τρομακτικό καρναβάλι τη δύναμη της αντοχής.
Πίσω τους η θάλασσα και μπρος οι φράχτες των συνόρων αλλά εκεί, μέσα στο στρατόπεδο που έγινε η φωτογράφιση, έχει στηθεί μια μικρή γιορτή για να διαδηλώσουν ότι ζουν, διεκδικούν, στέλνουν μηνύματα σε όλους εμάς και είναι εδώ, έτοιμα να συμμετάσχουν σε ό,τι μπορεί να τα βγάλει από την απομόνωση. 
Ωστόσο, για να πετύχει το πείραμα, χρειάζεται να ξαναγίνουμε όλοι λίγο παιδιά. Γιατί η παιδική ηλικία είναι ένας κόσμος χωρίς σύνορα, πλούσιας επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης που μας χωράει όλους κι αξίζει να τον αναβιώσουμε".


Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΠ 65475/Δ3/24-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018». (βλ. συνημμένο αρχείο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: NEO!...Τροποποίηση Υ.Α. Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5/2017...ΠΑΤΡΑ


Ο Σχολικός Σύμβουλος 5ης και 18ης Περιφέρειας Ε.Α.Ε. Δυτ. Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΕΠΕΑ) και το ΚΕΔΔΥ Αχαΐας, συνδιοργανώνουν ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στις 17 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 – 14:00 στην αίθουσα “ΑΙΓΛΗ” στο Veso Mare στην Πάτρα, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και με την στήριξη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδος, του Δήμου Πατρέων και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτ. Ελλάδας & Νότιων Ιονίων Νήσων(ΠΟΜΑΜΕΑ).
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Τροποποίηση Πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

 
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι τροποποιείται η ΥΑ με αρ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/21-04-2017) που αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και εν αναμονή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο της τροποποίησης.
Η τροποποίηση αφορά στην αποσαφήνιση των παρακάτω θεμάτων:
  • Βεβαιώσεις πιστοποίησης αναπηρίας που γίνονται δεκτές
  • Χρόνος προσκόμισης βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και υποβολής άδειας άσκησης επαγγέλματος και
  • Διευκρίνιση για την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών από τις ΠΔΕ στο ΑΣΕΠ
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι έως την Παρασκευή 28/4/2017