Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 196ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Δ.Ο.Ε.: Διπλασιασμός μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ίση αντιμετώπιση όλων των αναπληρωτών στο δικαίωμα να δηλώσουν δυσπρόσιτα σχολείαΟ.Λ.Μ.Ε.: Διπλασιασμός των μορίων της προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία των αναπληρωτών/ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής


Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού 2016-2017


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης του "Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε όλους τους Δήμους της χώρας


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Δήμος Ρόδου: Κοινωνικός Λειτουργός και Εργοθεραπευτής - ΕΔΩ

Δήμος Σκύδρας: Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος  - ΕΔΩ

 Δήμος Άργους Ορεστικού: Κοινωνικός Λειτουργός και Ψυχολόγος - ΕΔΩ 

Ποιος Φοβάται τους Συλλόγους Διδασκόντων;Απουσίες μαθητών – αθλητών


Άρθρο 21 Παρ. 1 του ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) – Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας
1. Δια τον χαρακτηρισμόν κατά την έννοιαν του Αρ. 24 του παρόντος Π.Δ. της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν:
δ) Απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας δημοσίας αθλητικής αρχής.
Άρθρο 24 Παρ. 2δ του ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) – Χαρακτηρισμός της φοιτήσεως – Συνέπειαι (όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του ΠΔ 485/1983, ΦΕΚ 184/Α/21-12-1983)
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/80 (ΦΕΚ 81 τ.Α’, 12-4-80).
Άρθρο 29 Παρ. 2γ του ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) – Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών (Για τα Γενικά Λύκεια)
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ’ του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980.
Τι αναφέρει η παρ. 6 του άρθρου 1 του ΠΔ 294/1980 (ΦΕΚ 81/Α/12-4-1980)
«Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
Άρθρο 14, παρ. 1δ της ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη (Για τα ΕΠΑΛ)
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών καταχωρίζονται αλλά δε λαμβάνονται υπόψη:
δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητικούς αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων.
Άρθρο 17, παρ. 2.δ και 6.1.δ της ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) – Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες (Για τα ΕΠΑΛ)
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
————————————————————————————————————————————-
Γ2/34293/3-4-2002 Φοίτηση και εξετάσεις μαθητών-αθλητών (ΦΕΚ 457/Β/15-4-2002)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:
  1. Πανελλήνια πρωταθλήματα
  2. Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας
  3. Βαλκανικούς αγώνες
  4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες
  5. Παγκόσμιους αγώνες
  6. Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα του αντίστοιχου αθλήματος
  7. Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια-πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται έως και την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.
Β) Οι μαθητές-αθλητές Ημερησίων και Εσπερινών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις προαναφερθείσες διοργανώσεις και μόνο, έχουν δικαίωμα:
  1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν και για όσα μαθήματα εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για όσα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Π.Δ.86/01, Π.Δ.26/02): α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο που πραγματοποιείται εντός μηνός από το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.
  2. Οι μαθητές της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν: α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (Ν. 2942/2001, ΦΕΚ 202 τ.Α’/ 12-9-2001).
  3. Οι μαθητές της Α` τάξης των Ενιαίων Λυκείων, των Γυμνασίων και των ΤΕΕ να προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.
————————————————————————————————————————————-
Παρ. 46 του άρθρ. 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003)
Παρ. 46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Οι επιπλέον αυτές απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
ββ) Έχει καλυφθεί, με παρακολούθηση των μαθημάτων της τάξης στην οποία φοιτούν ή με διδακτική στήριξη που προβλέπεται στην περίπτωση δ’, το ήμισυ τουλάχιστον των προβλεπόμενων από το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της οικείας τάξης ωρών διδασκαλίας, μετά την αφαίρεση του αριθμού των προβλεπόμενων κάθε φορά δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.
β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή διεθνείς διοργανώσεις προκειμένου για αθλήματα για τα οποία δεν διεξάγονται Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντίστοιχου επιπέδου, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 50% των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας.
ββ) Οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
γγ) οι συνολικές ώρες παρακολούθησης τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διδακτικής στήριξης που προβλέπεται στην περίπτωση δ’, καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.
γ) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, καθώς και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
ββ) το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο των 164 απουσιών, τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το συνυπολογισμό του μέσου όρου, της προφορικής βαθμολογίας για το χαρακτηρισμό της φοίτησης.
δ) Στους αθλητές των περιπτώσεων α’ και β’ που αδυνατούν να καλύψουν τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης παρέχεται ειδική διδακτική στήριξη που συνίσταται στην κάλυψη των απαιτούμενων γνώσεων για τη συνέχιση των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ρυθμίζεται η οργάνωση και ο τρόπος παροχής της ειδικής διδακτικής στήριξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους λόγω των υποχρεώσεων τους στις οικείες εθνικές ομάδες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
ε) Στους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος της ειδικής διδακτικής στήριξης καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος των αποζημιώσεων αυτών, η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
στ) Η ισχύς των διατάξεων των υποπεριπτώσεων ββ’ της περίπτωσης α’ και γγ’ της περίπτωσης β’ αρχίζει από το σχολικό έτος 2003-2004.
————————————————————————————————————————————-
Εγκύκλιος Ε3/288/13-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαντούμε …………. και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/79 «περί….» δεν λαμβάνεται υπόψη απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της δημοσίας αθλητικής αρχής. Επομένως δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι απουσίες του ποδοσφαιριστή ….., μαθητή της Β’ τάξεως του ….. Λυκείου …., που έγιναν λόγω συμμετοχής του στις προπονήσεις.

dide.flo.sch.gr/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ: "Διατήρηση με ευθύνη του υπουργείου, της αντισυνταγματικότητας στο καθεστώς προσλήψεων των αναπληρωτών στην δημόσια εκπαίδευση"

Νέο σύστημα προσλήψεων - διορισμών εκπαιδευτικών: Η τροπολογία του υπουργείου παιδείας και η διατήρηση του υφιστάμενου αντισυνταγματικού συστήματος προσλήψεων αναπληρωτών.

Την Πέμπτη 23/4/17 το πρωί, το υπουργείο παιδείας προχώρησε αιφνιδιαστικά στην κατάθεση τροπολογίας σχετικά με το ζήτημα του συστήματος προσλήψεων αναπληρωτών στην δημόσια εκπαίδευση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή μας για το γεγονός αυτό, δυσαρέσκεια και αγανάκτηση τις οποίες αποδίδουμε στους τρεις κάτωθι λόγους:

1. Η τροπολογία κατατέθηκε αιφνιδιαστικά χωρίς προηγουμένως να πραγματοποιηθεί καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς των αδιόριστων εκπαιδευτικών και μάλιστα παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις κορυφαίων στελεχών του υπουργείου, ακόμα και του ίδιου του υπουργού. Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές δεν προάγουν σε καμία περίπτωση την δημοκρατική συνεννόηση μεταξύ της  διοίκησης και των πολιτών, αφού ουσιαστικά στηρίζονται στην δύναμη της επιβολής παρά στον δημοκρατικό διάλογο. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς.
2.  Το υπουργείο παιδείας μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας, επιχειρεί παράτυπα να διατηρήσει για δύο ακόμα χρόνια το υφιστάμενο αντισυνταγματικό από 15ετίας σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών, το οποίο σύμφωνα με την 4303/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε να έχει ήδη αλλάξει από την εφετινή σχολική χρονιά (2016-2017). Η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος πλήττει βαρύτατα τους εκπαιδευτικούς επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, οι οποίοι παρά τις επιτυχείς τους αξιολογήσεις από την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή, αποκλειστική προϋπόθεση πρόσληψης ή διορισμού, οδηγούνται για ακόμη μία φορά στην ανεργία και την απαξίωση.
3.  Η τροπολογία κατατίθεται από το υπουργείο αδικαιολογήτως και υπόπτως λίγο καιρό πριν την πιλοτική δίκη που θα πραγματοποιηθεί από το ΣτΕ σχετικά με το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του εν λόγω συστήματος που επιχειρείται να διατηρηθεί. Θεωρούμε ότι η διοίκηση του υπουργείου ήταν υποχρεωμένη να περιμένει την σχετική απόφαση της δικαιοσύνης, ειδικά όταν αυτή η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε χρόνο που δεν θα διακυβεύει την ομαλότητα των φετινών προσλήψεων αναπληρωτών, άρα το δημόσιο συμφέρον το οποίο και πάλι επικαλείται.     
 
Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο παιδείας έχει σαν ένα και μοναδικό σκοπό την διατήρηση του υφιστάμενου αντισυνταγματικού συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, επιχειρείται η τυπική και όχι ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ προκειμένου να αποδοθεί στην όλη διαδικασία ένα άλλοθι Συνταγματικότητας. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς τακτική που ακολούθησε και ο προκάτοχος του νυν υπουργού, κύριος Φίλης κατά την φετινή σχολική χρονιά 2016 - 2017. Οι ενέργειες Φιλη είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση γενική αντίδραση του συνόλου των θιγόμενων από την εφαρμογή του αντισυνταγματικού συστήματος, εκπαιδευτικών επιτυχόντων ΑΣΕΠ όλων των διαγωνισμών, οι οποίοι και προκάλεσαν την προαναφερόμενη και αναμενόμενη δίκη στο ΣτΕ. Η νυν ηγεσία του υπουργείου όφειλε να περιμένει διότι η απόφαση της δίκης αυτής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα νομοθετικά της περιθώρια. Οι  λόγοι δημοσίου συμφέροντος πίσω από τους οποίους επιχειρεί να κρυφτεί προκειμένου να αποφύγει την σκόπελο της δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι δεν θα σταθούν και αυτήν την φορά εμπόδιο στην επικράτηση της νομιμότητας. Οψόμεθα.   
Ζητούμε, την άμεση απόσυρση της τροπολογίας και την εκκίνηση διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Ζητούμε εκ νέου νομοθέτηση μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, νομοθέτηση ασφαλώς σύμφωνη με το πνεύμα και τα ορίσματα της απόφασης αυτής.
Καλούμε το σύνολο των επιτυχόντων ΑΣΕΠ να βρίσκονται σε ενωτική αγωνιστική εγρήγορση.
Ο Αγώνας μας είναι Σύννομος, Δίκαιος και Ηθικός.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 

Χαιρετισμός του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ι. Παντή στη γιορτή των υπαλλήλων του υπουργείου για την 25η Μαρτίου


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Εκπαιδευτική Έρευνα – ΔράσηΗ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας θα φιλοξενήσει το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Εκπαιδευτική Έρευνα – Δράση, το διήμερο 1 και 2 Απριλίου 2017, το οποίο είναι ανοιχτό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους και όσες συμμετέχουν συστηματικά.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

Η κυβέρνηση έπραξε το αυτονόητο: Πυρά από το τμ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στην απόφαση του ΣτΕ


 
«Oι ρυθμίσεις του νόμου 4327/15 για την επιλογή των διευθυντών σημαίνουν στην ουσία τους ότι την πιο έγκυρη άποψη για την αξία ενός διευθυντή σχολείου έχουν όσοι συνεργάζονται άμεσα μαζί του, δηλ. οι συνάδελφοί του στους συλλόγους διδασκόντων/-ουσών και ότι τελικά η διοίκηση των σχολικών μονάδων πρέπει να είναι συλλογική υπόθεση των μελών τους και αυτή ακριβώς είναι η άποψη του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι διαφορετικό το πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του ΣτΕ»...
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: "Ομολογούν επίσημα ότι κορόϊδευαν χιλιάδες εκπαιδευτικούς!"


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Π.Δ.Ε.


Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς: εκπαιδευτικούς για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning για το διάστημα 2017-2018


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
"Γιορτάζουμε σήμερα μία από τις κορυφαίες στιγμές του λαού μας και η σκέψη μας είναι όχι μόνο στους ήρωες της Επανάστασης αλλά και στις αφανείς γυναίκες και τους άντρες που μ αυτήν την τιτάνια θέληση τους έβαλαν τα θεμέλια εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα καλά της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας."
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΕΔΩ

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.


Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε χθες την Εγκύκλιο Μεταθέσεων 2016-17 του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. μαζί με τον πίνακα οργανικών κενών, με βάση τον οποίο θα διενεργηθούν οι Μεταθέσεις. 
Όμως ο πίνακας παρουσιάζει λάθη και παραλείψεις, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και σύντομα θα υπάρξει ανακοινοποίηση στο ορθό.
Έτσι αναμένοντας την ανακοινοποίηση οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι δεν θα πρέπει να βιαστούν να καταθέσουν την αίτηση τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/03/2017-18-243-642017.html

Δημήτρης Παπαευθυμίου κι Βασίλης Βούγιας
Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

«2016 Eurydice Publications» - Δημοσιεύσεις του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για το έτος 2016»


 
«2016 Eurydice Publications» - Δημοσιεύσεις του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για το έτος 2016»

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει το έντυπο με τίτλο: «2016 Eurydice Publications».
Το παρόν έντυπο αποτελεί μια συλλογή και ένα χρηστικό φυλλάδιο αναζήτησης των δημοσιεύσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για το έτος 2016.
Με μια σύντομη περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου κάθε μελέτης, το παρόν έντυπο παραπέμπει τον αναγνώστη, με τη χρήση συνδέσμων (links), απευθείας στη σχετική μελέτη αλλά και στο EU Bookshop, το βιβλιοπωλείο της υπηρεσίας εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.